2016-2017 metų Šeduvos gimnazijos ugdymo planas

Ugdymo turinio integravimo programos

ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHIKIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS PROGRAMA

RENGIMO ŠEIMAI IR LYTIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA

UGDYMO KARJERAI PROGRAMA

SVEIKATOS UGDYMO PROGRAMA