Šeduvos gimnazijos pagalbos mokiniui specialistai

Specialioji pedagogė – logopedė  Aušra Mickutė. Specialioji pedagogė – logopedė atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina asmeninę mokinio pažangą mokykloje, bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais. Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus, pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, pritaikyti  bendrąsias programas.

Specialiosios pedagogės – logopedės darbo laikas:

Pirmadienis 10.00 – 15.00
Antradienis 8.00 – 13.00
Trečiadienis 8.00 – 14.00
Ketvirtadienis 8.00 – 14.00
Penktadienis 8.00– 12.00
Individualios konsultacijos: pagal poreikį
Telefonas +370  614 14439
El. paštas ausra.mic@gmail.com

Socialinė pedagogė Rožė Dilienė. Socialinė pedagogė siekia padėti gimnazijos mokiniams adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, gimnazijoje, vykdančioje ugdymo funkcijas, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais. Socialinė pedagogė dirba kartu su pedagogais, klasių auklėtojais, kitais specialistais, tėvais at teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su vaikais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą, vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas. Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą. Bendrauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, gimnazijos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą. Teikia siūlymų, kaip būtų gerinti socialinį-pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką, nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams,tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį, organizuoja ir koordinuoja socialinės-pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę. Kartu su gimnazijos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą, inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą, palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą,atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose;

Socialinės pedagogės darbo laikas:
Pirmadienis 8.00 – 14.30
Antradienis 8.00 – 14.30
Trečiadienis 8.00 – 14.30
Ketvirtadienis 8.00 – 14.30
Penktadienis 8.00 – 14.30
Individualios konsultacijos: pagal poreikį
Telefonas: (8422) 68247
El. paštas: siau.roze@gmail.com

Socialinė pedagogė Rima Varanauskienė. Socialinė pedagogė siekia padėti gimnazijos mokiniams adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, gimnazijoje, vykdančioje ugdymo funkcijas, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais. Socialinė pedagogė dirba kartu su pedagogais, klasių auklėtojais, kitais specialistais, tėvais at teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su vaikais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą, vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas. Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą. Bendrauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, gimnazijos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą. Teikia siūlymų, kaip būtų gerinti socialinį-pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką, nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams,tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį, organizuoja ir koordinuoja socialinės-pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę. Kartu su gimnazijos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą, inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą, palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą,atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose;

Socialinės pedagogės darbo laikas:
Pirmadienis 8.00 – 14.30
Antradienis 8.00 – 14.30
Trečiadienis 8.00 – 14.30
Ketvirtadienis 8.00 – 14.30
Penktadienis 8.00 – 14.30

Individualios konsultacijos: pagal poreikį

Telefonas: +370 650 61478

El. paštas: rvaranauskiene@gmail.com

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Aušra Misiukevičienė. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė užtikrina tinkamą ir teisingą sveikatos priežiūrą mokykloje, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika,kurios padeda mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės darbo laikas:

I savaitė ir III savaitė:                      II savaitė ir IV savaitė:

Pirmadienis 8.00 – 13.55                8.00 – 15.30
Antradienis 8.00 – 13.55                 8.00 – 15.30
Trečiadienis 8.00 – 13.55                8.00 – 15.30
Ketvirtadienis 8.00 – 13.55              —————–
Penktadienis 8.00 – 13.55              8.00 – 15.30

Pietų pertrauka 12.00 – 12.30
Individualios konsultacijos: pagal poreikį
Telefonas: +370 601 68506
El. paštas: ausra.misiukeviciene@gmail.com

Logopedė Ingrida Šukytė. Logopedė teikia pagalbą mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. Įvertina mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, prireikus rekomenduoja lankyti individualias, pogrupines ir grupines pratybas. Konsultuoja kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus), mokytojus pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, kalbėjimo ir kalbos sutrikimų prevencijos bei jų šalinimo klausimais. Logopedė teikia metodinę pagalbą mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir tėvams (globėjams) kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių mokinių ugdymo organizavimo klausimais.Esant poreikiui dalyvauja mokinių tėvų susirinkimuose, mokinius, jų tėvus ar pedagogus konsultuoja individualiai.

Logopedės  darbo laikas:
Pirmadienis 9.00 – 15.00
Antradienis 9.00 – 15.00
Trečiadienis 9.00 – 15.00
Ketvirtadienis 9.00 – 15.00
Penktadienis 9.00 – 14.00
Individualios konsultacijos: pagal poreikį
Telefonas: +370 607 61213
El. paštas: suingrida@gmail.com

Dalinkitės: