UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

 1. Ugdymo organizavimas 2018 – 2019 mokslo metais:
  • Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia –2018 m. rugsėjo 3 d.
  • Ugdymo proceso trukmė 1-4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos, 5-10, I-III gimnazijos klasių mokiniams – 185 ugdymo diena, IV gimnazijos klasės mokiniams – 165 ugdymo dienos
  • Mokinių atostogų trukmė:
Rudens atostogos 2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 2d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2018 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 2d.
Žiemos atostogos 2018 m. vasario 18d. – vasario 22 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2018 m. balandžio 23d. – balandžio 26 d.
 • Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui.
 • Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.
 • Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.
 • Gimnazijos tarybos 2018-08-22 protokoliniu nutarimu Nr. 1 ugdymo procesas, įgyvendinant pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, skirstomas pusmečiais:
Klasės Laikotarpis Nuo Iki
1-4 I pusmetis 2018 – 09 – 01 2019 – 01-25
II pusmetis 2018 – 01-28 2018 – 06 – 07
Mokslo metai 2018 – 09-01 2019 – 06 – 07
 
5-8,

I-III

I pusmetis 2018-09-01 2019-01-28
II pusmetis 2018-01-28 2019-06 – 21d.
Mokslo metai 2018-09-01 2019-06 -15 d.
 
IV I pusmetis 2018-09-01 2019-01-28
II pusmetis 2018-01-28 2019-06 -21d.
Mokslo metai 2018-09-01 2019-05-24 d.
 1. Gimnazijos tarybos 2018-08-22 protokoliniu nutarimu Nr. 1 priimti sprendimai dėl 2018-2019 mokslo metų 5 ugdymo dienų:
  • gimnazijoje:

2018m. birželio 11 d. klasės auklėtojo diena,

2018m. birželio 12 d sveikatos ugdymo diena,

2018m. birželio 13 d projektas ,,Mes džiaugiamės“,

2018m. birželio 14 d integruotų veiklų diena,

2018m. birželio 15 d integruotų veiklų diena.

 • Gimnazija, vadovaudamasi Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus raštu, 2018-07-04 Nr. SŠ-90 organizuoja:

2018 m. rugsėjo 28 d. Kraštotyros diena, skirta Radviliškio krašto pažinimui,

2018 m. gruodžio 5 d. Savanorystės diena,

2019 m. kovo 20 d. Ekologinio ugdymo diena, skirta Žemės dienai,

2019 m. gegužės 16 d. Pilietiškumo diena, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui

2019 m. birželio 7 d. Sveikatos ugdymo diena.

 1. Gimnazijos direktorius, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremaliąją padėtį (tai padėtis, kuri gali susidaryti dėl kilusio ekstremalaus–gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio – įvykio ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai ar lemia žmonių žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius) priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Gimnazijos direktorius apie priimtus sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo informuoja Radviliškio rajono savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį.
 2. Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – kitų klasių mokiniai. Ugdymo procesas atvykusiems į mokyklą mokiniams vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.
 3. Ugdymo planas aptartas mokytojų tarybos posėdyje 2018-08-30, protokolo Nr.3 suderintas su Gimnazijos taryba 2018-08-22, protokolo Nr. 1.
Dalinkitės: